របៀប​នៃ​ការ​ភ្នាល់​​​​កីឡា


របៀបនៃការភ្នាល់ទោល
តាមកុំព្យូទ័រ
របៀបនៃការភ្នាល់គូរបក
តាមកុំព្យូទ័រ
របៀបនៃការភ្នាល់ទោល
តាមទូរស័ព្ទដៃ
របៀបនៃការភ្នាល់គូរបក
តាមទូរស័ព្ទដៃ
របៀបនៃការភ្នាល់ទោល តាមកុំព្យូទ័រ
របៀបនៃការភ្នាល់គូរបក តាមកុំព្យូទ័រ
របៀបនៃការភ្នាល់ទោល តាមទូរស័ព្ទដៃ
របៀបនៃការភ្នាល់គូរបក តាមទូរស័ព្ទដៃ

 

របៀបនៃការភ្នាល់ទោល តាមកុំព្យូទ័រ

 1. ជំហានទី 1:
  បន្ទាប់ពី​​ចូល​​គណ​នី សូមចុចលើ​​ទំព័រកីឡា
 2. ជំហានទី 2:
  សូមជ្រើសរើសការប្រកួតតាមពេលវេលា ឬ​ប្រភេទកីឡាដែលចង់ដាក់ភ្នាល់
 3. ជំហានទី 3:
  - ជ្រើសរើសប្រភេទភ្នាល់ រួចចុចលើតម្លៃហាងឆេង
  - បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់
  - ចុចប៊ូតុង ដាក់ភ្នាល់
  * លោកអ្នកអាចទាយទៅឆ្វេង ឬចុះក្រោមដើម្បីមើលហាងឆេងការប្រកួតផ្សេងៗទៀត
 4. ជំហានទី 4:
  ការភ្នាល់បានជោគជ័យ ចុចប៊ូតុង រក្សាជម្រើសបន្តការភ្នាល់ ឬ OK ដើម្បីចាកចេញ

របៀបនៃការភ្នាល់គូរបក តាមកុំព្យូទ័រ

 1. ជំហានទី 1:
  បន្ទាប់ពី​​ចូល​​គណ​នី ចុចលើ​​ទំព័រកីឡា បន្ទាប់​មក​ចុចគូរបក
 2. ជំហានទី 2:
  ជ្រើសរើសការប្រកួតកំពុងលេង ឬការប្រកួតថ្ងៃនេះ ឬលីគដែលអ្នកចង់ភ្នាល់
 3. ជំហានទី 3:
  - ជ្រើសរើសប្រភេទភ្នាល់ រួចចុចលើតម្លៃហាងឆេង
  - បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់
  - ចុចប៊ូតុង ដាក់ភ្នាល់
  * ចុច បង្ហាញជម្រើសគូរវិលទាំងអស់សម្រាប់ការភ្នាល់គូរវិល
  * ការភ្នាល់គូរបក តម្រូវអោយមានតិចបំផុត2ការប្រកួត
  * លោកអ្នកអាចទាយទៅឆ្វេង-ស្តាំ ឬចុះក្រោមដើម្បីមើលហាងឆេងការប្រកួតផ្សេងៗទៀត
 4. ជំហានទី 4:
  ការភ្នាល់បានជោគជ័យ ចុចប៊ូតុង រក្សាជម្រើសបន្តការភ្នាល់ ឬ OK ដើម្បីចាកចេញ

របៀបនៃការភ្នាល់ទោល តាមទូរស័ព្ទដៃ

 1. ជំហានទី 1:
  បន្ទាប់​ពី​​ចូល​​គណ​នី សូមចុចលើ​​ទំព័រកីឡា និងសូមជ្រើសរើសការប្រកួតតាមពេលវេលា ឬ​ប្រភេទកីឡាដែលចង់ដាក់ភ្នាល់
 2. ជំហានទី 2:
  ជ្រើសរើសការប្រកួតថ្ងៃនេះ ឬទាញទៅឆ្វេងដើម្បីមើលតម្លៃហាងឆេងពិសេសបន្ថែម ឬអូសចុះក្រោមដើម្បីរកការប្រកួតផ្សេងទៀត
 3. ជំហានទី 3:
  - ជ្រើសរើស​​តម្លៃ​ហាងឆេង​ដែល​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​​ក្នុង​ការ​ប្រកួតនោះ
  - បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
  - ចុចប៊ូតុងដាក់ភ្នាក់
 4. ជំហានទី 4:
  ការភ្នាល់បានជោគជ័យ ចុចប៊ូតុង រក្សាជម្រើសបន្តការភ្នាល់ ឬ OK ដើម្បីចាកចេញ

របៀបនៃការភ្នាល់គូរបក តាមទូរស័ព្ទដៃ

 1. ជំហានទី 1:
  - បន្ទាប់ពី​​ចូល​​គណ​នី ចុចលើ​​ទំព័រកីឡា បន្ទាប់​មក​ចុចគូរបក
  - ជ្រើសរើសការប្រកួតកំពុងលេង ឬទាញទៅឆ្វង ឬអូសចុះក្រោមដើម្បីជ្រើសរើសការប្រកួតតាមលីគ
 2. ជំហានទី 2:
  - ចុច​ទៅ​លើ​​​តម្លៃ​ហាង​ឆេងប្រភេទភ្នាល់នៃការប្រកួត​ដែល​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត
  - ចុចប៊ូតុងលឿងខាងក្រោមដើម្បីបង្ហាញប័ណ្ណភ្នាល់
  * ការភ្នាល់គូរបក តម្រូវអោយមានតិចបំផុត2ការប្រកួត
 3. ជំហានទី 3:
  - បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់
  - ចុចប៊ូតុង ដាក់ភ្នាល់
  * ចុច បង្ហាញជម្រើសគូរវិលទាំងអស់សម្រាប់ការភ្នាល់គូរវិល
 4. ជំហានទី 4:
  ការភ្នាល់បានជោគជ័យ ចុចប៊ូតុង រក្សាជម្រើសបន្តការភ្នាល់ ឬ OK ដើម្បីចាកចេញ

 
ចូលទៅកាន់ 188BET